эмблема
баннер

Главная : Адно акно : Электронны зварот : Правілы афармлення і разгляду зваротаў (вытрымкі з нарматыўных дакументаў)

Правілы афармлення і разгляду зваротаў (вытрымкі з нарматыўных дакументаў)


на беларускай мове
Аб патрабаваннях, што прад'яўляюцца да электронных зваротах


на русском языке
О требованиях, предъявляемых к электронным обращениям

на беларускай мове
Аб парадку падачы і разгляду электронных зваротаў, выпадках пакідання зваротаў без разгляду па сутнасці

на русском языке
О порядке подачи и рассмотрения электронных обращений, случаях оставления обращений без рассмотрения по существу

на беларускай мове
Аб неабходнасці прадастаўлення дакументаў і (або) звестак у форме файлаў, якія прымацоўваюцца да электроннага звароту, і пра дапушчальных фарматах такіх файлаў

на русском языке
О необходимости представления документов и (или) сведений в форме файлов, прикрепляемых к электронному обращению, и о допустимых форматах таких файлов

на беларускай мове
Аб наяўнасці ў заяўніка правоў на водгук электроннага звароту, на абскарджанне адказу на такі зварот або рашэнне аб пакіданні яго без разгляду па сутнасці і аб парадку рэалізацыі такіх правоў

на русском языке
О наличии у заявителя прав на отзыв электронного обращения, на обжалование ответа на такое обращение или решение об оставлении его без рассмотрения по существу и о порядке реализации таких прав

на беларускай мове
Пра магчымасць размяшчэння на інтэрнэт-сайце дзяржаўнага органа і іншай дзяржаўнай арганізацыі адказаў на электронныя звароты аналагічнага зместу ад розных заяўнікаў, якія носяць масавы характар (больш за дзесяць зваротаў), без накіравання адказаў (апавяшчэнняў) заяўнікам

на русском языке
О возможности размещения на интернет-сайте государственного органа и иной государственной организации ответов на электронные обращения аналогичного содержания от разных заявителей, носящие массовый характер (более десяти обращений), без направления ответов (уведомлений) заявителям


на беларускай мове

Аб патрабаваннях, што прад'яўляюцца да электронных зваротах

1. Звароты выкладаюцца на беларускай і рускай мове.
2.1 Электронныя звароты грамадзян павінны ўтрымліваць:
назву і (або) адрас арганізацыі альбо пасаду асобы, ад якой накіроўваецца зварот;
прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) або ініцыялы грамадзяніна, адрас яго месца жыхарства (месца знаходжання);
выклад сутнасці звароту;
Адрас электроннай пошты
2.2 Электронныя звароты юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў павінны змяшчаць:
назву і (або) адрас арганізацыі альбо пасаду асобы, ад якой накіроўваецца зварот;
поўнае найменне юрыдычнай асобы і яго месца знаходжання;
выклад сутнасці звароту;
прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) або ініцыялы кіраўніка або асобы, упаўнаважанай ва ўстаноўленым парадку падпісваць звароты;
Адрас электроннай пошты
3. Не дапускаецца ўжыванне ў зваротах нецэнзурных альбо абразлівых слоў ці выразаў.
4. Да электронных зваротах, якія падаюцца прадстаўнікамі заяўнікаў, павінны прыкладацца электронныя копіі дакументаў, якія пацвярджаюць іх паўнамоцтвы.
5. У зваротах павінна ўтрымлівацца інфармацыя аб выніках іх папярэдняга разгляду з дадаткам (пры наяўнасці), пацвярджаючым гэту інфармацыю.на русском языке

О требованиях, предъявляемых к электронным обращениям

1. Обращения излагаются на белорусском или русском языке.

2.1 Электронные обращения граждан должны содержать:

  • наименование и (или) адрес организации либо должность лица, которым направляется обращение;
  • фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы гражданина, адрес его места жительства (места пребывания);
  • изложение сути обращения;
  • адрес электронной почты

2.2 Электронные обращения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должны содержать:

  • наименование и (или) адрес организации либо должность лица, которым направляется обращение;
  • полное наименование юридического лица и его место нахождения;
  • изложение сути обращения;
  • фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы руководителя или лица, уполномоченного в установленном порядке подписывать обращения;
  • адрес электронной почты

3. Не допускается употребление в обращениях нецензурных либо оскорбительных слов или выражений.

4. К электронным обращениям, подаваемым представителями заявителей, должны прилагаться электронные копии документов, подтверждающих их полномочия.

5. В обращениях должна содержаться информация о результатах их предыдущего рассмотрения с приложением (при наличии) подтверждающих эту информацию документов.


на беларускай мове

Аб парадку падачы і разгляду электронных зваротаў, выпадках пакідання зваротаў без разгляду па сутнасці

Парадак падачы зваротаў і напрамкі іх для разгляду ў адпаведнасці з кампетэнцыяй

Электронныя звароты накіроўваюцца з дапамогай глабальнай камп'ютарнай сеткі Інтэрнэт на адрас электроннай пошты і (або) размяшчаюцца ў спецыяльнай рубрыцы "Электронны зварот" на афіцыйным сайце ў глабальнай камптарнай сетцы Інтэрнэт.

Звароты падаюцца ў арганізацыі, да кампетэнцыі якіх адносіцца вырашэнне пытанняў, выкладзеных у зваротах.

Арганізацыі пры паступленні да іх зваротаў, якія змяшчаюць пытанні, вырашэнне якіх не адносіцца да іх кампетэнцыі, на працягу пяці рабочых дзён накіроўваюць звароты для разгляду арганізацыям у адпаведнасці з іх кампетэнцыяй і паведамляюць заяўнікаў ў той жа тэрмін альбо ў той жа тэрмін у парадку, устаноўленым Законам Рэспублікі Беларусь ад 15 ліпеня 2015 № 306-З "Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асобаў", пакідаюць звароту без разгляду па сутнасці і паведамляюць аб гэтым заяўнікаў з тлумачэннем, у якую арганізацыю і ў якім парадку трэба звярнуцца для вырашэння пытанняў, выкладзеных у зваротах.
Звароты, у якіх абскарджваюцца судовыя пастановы, не пазней за пяць рабочых дзён вяртаюцца заяўнікам з тлумачэннем ім парадку абскарджання судовых пастаноў.

Звароты, якія змяшчаюць інфармацыю аб падрыхтоўцы, учыняемым або ўчыненым злачынстве або іншым правапарушэнні, не пазней чым за пяць рабочых дзён накіроўваюцца арганізацыямі, у якія яны паступілі, у адпаведныя праваахоўныя або іншыя дзяржаўныя органы.

Забараняецца накіроўваць скаргі ў арганізацыі, дзеянні (бяздзеянне) якіх абскарджваюцца, за выключэннем выпадкаў, калі разгляд такой катэгорыі зваротаў адносіцца да выключнай кампетэнцыі гэтых арганізацый.

Пакіданне зваротаў без разгляду па сутнасці

Пісьмовыя звароты могуць быць пакінутыя без разгляду па сутнасці, калі звароты не адпавядаюць патрабаванням, што прад'яўляюцца да электронных зваротаў.

Ананімныя звароты, гэта значыць звароты заяўнікаў, у якіх не адзначаны прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) або ініцыялы грамадзяніна ці адрас яго месца жыхарства (месца знаходжання) альбо найменне юрыдычнай асобы (поўнае або скарочанае) або яго месца знаходжання або названыя дадзеныя не адпавядаюць рэчаіснасці, не падлягаюць разгляду, калі яны не ўтрымліваюць звестак аб аб рыхтуемым, учыняемым або ўчыненым злачынстве.

Пры пакіданні звароту без разгляду па сутнасці, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных абзацам сёмым пункта 1 артыкула 15, артыкулам 23 Закона Рэспублікі Беларусь ад 15 ліпеня 2015 г. № 306-З "Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асобаў", заяўнік на працягу пяці рабочых дзён паведамляецца аб пакіданні звароту без разгляду па сутнасці з указаннем прычын прыняцця такога рашэння.

У выпадках, прадугледжаных абзацамі трэцім і чацвёртым пункта 1 артыкула 15 Закона Рэспублікі Беларусь ад 15 ліпеня 2015 № 306-З "Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асобаў", заяўнікам таксама тлумачыцца, у якую арганізацыю і ў якім парадку трэба звярнуцца для вырашэння пытанняў , выкладзеных у зваротах.


на русском языке

О порядке подачи и рассмотрения электронных обращений, случаях оставления обращений без рассмотрения по существу

Порядок подачи обращений и направления их для рассмотрения в соответствии с компетенцией

Электронные обращения направляются посредством глобальной компьютерной сети Интернет на адрес  электронной почты  и (или) размещаются в специальной рубрике "Электронное обращение" на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет.

Обращения подаются в организации к компетенции которых относится решение вопросов, изложенных в обращениях.

Организации при поступлении к ним обращений, содержащих вопросы, решение которых не относится к их компетенции, в течение пяти рабочих дней направляют обращения для рассмотрения организациям в соответствии с их компетенцией и уведомляют заявителей в тот же срок либо в тот же срок в порядке, установленном Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 306-З "Об обращениях граждан и юридических лиц", оставляют обращения без рассмотрения по существу и уведомляют об этом заявителей с разъяснением, в какую организацию и в каком порядке следует обратиться для решения вопросов, изложенных в обращениях.
Обращения, в которых обжалуются судебные постановления, не позднее пяти рабочих дней возвращаются заявителям с разъяснением им порядка обжалования судебных постановлений.

Обращения, содержащие информацию о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении либо ином правонарушении, не позднее пяти рабочих дней направляются организациями, в которые они поступили, в соответствующие правоохранительные или другие государственные органы.

Запрещается направлять жалобы в организации, действия (бездействие) которых обжалуются, за исключением случаев, когда рассмотрение такой категории обращений относится к исключительной компетенции этих организаций.

Оставление обращений без рассмотрения по существу

Письменные обращения могут быть оставлены без рассмотрения по существу, если обращения не соответствуют требованиям, предъявляемых к электронным обращениям.

Анонимные обращения, то есть обращения заявителей, в которых не указаны фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы гражданина или адрес его места жительства (места пребывания) либо наименование юридического лица (полное или сокращенное) или его место нахождения либо указанные данные не соответствуют действительности, не подлежат рассмотрению, если они не содержат сведений о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении.

При оставлении обращения без рассмотрения по существу, за исключением случаев, предусмотренных абзацем седьмым пункта 1 статьи 15, статьей 23 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 306-З "Об обращениях граждан и юридических лиц", заявитель в течение пяти рабочих дней уведомляется об оставлении обращения без рассмотрения по существу с указанием причин принятия такого решения.

В случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 1 статьи 15 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 306-З "Об обращениях граждан и юридических лиц", заявителям также разъясняется, в какую организацию и в каком порядке следует обратиться для решения вопросов, изложенных в обращениях.


на беларускай мове

Аб неабходнасці прадастаўлення дакументаў і (або) звестак у форме файлаў, якія прымацоўваюцца да электроннага звароту, і пра дапушчальных фарматах такіх файлаў

Дапушчальнымі фарматамі прымацаваных дакументаў і (або) звестак, указаных у абзацы чацвёртым часткі першай гэтага пункта, у электронным выглядзе і іх графічных вобразаў на папяровых носьбітах (сканаў) з'яўляюцца Portable Document Format / A (PDF / A), Office Open XML (DOCX) , двайны фармат з разметкай (DOC), Rich Text Format (RTF), тэкставы файл (TXT), Open Document Format (ODT), фармат архівавання і сціску дадзеных (ZIP, RAR), Portable Network Graphics (PNG), Tagged Image File Format (TIFF), Joint Photograph Experts Group (JPEG), Joint Photograph Group (JPG).


на русском языке

О необходимости представления документов и (или) сведений в форме файлов, прикрепляемых к электронному обращению, и о допустимых форматах таких файлов

Допустимыми форматами прикрепляемых документов и (или) сведений, указанных в абзаце четвертом части первой настоящего пункта, в электронном виде и их графических образов на бумажных носителях (сканов) являются Portable Document Format/A (PDF/A), Office Open XML (DOCX), двойной формат с разметкой (DOC), Rich Text Format (RTF), текстовый файл (TXT), Open Document Format (ODT), формат архивации и сжатия данных (ZIP, RAR), Portable Network Graphics (PNG), Tagged Image File Format (TIFF), Joint Photograph Experts Group (JPEG), Joint Photograph Group (JPG).


на беларускай мове

Аб наяўнасці ў заяўніка правоў на водгук электроннага звароту, на абскарджанне адказу на такі зварот або рашэнне аб пакіданні яго без разгляду па сутнасці і аб парадку рэалізацыі такіх правоў

Адазванне электроннага звароту

Адазванне электроннага звароту ажыццяўляецца шляхам падачы пісьмовай заявы або накіравання заявы ў электроннай форме тым жа спосабам, якім быў накіраваны электронны зварот.

Абскарджанне адказаў на звароты

Адказ арганізацыі на зварот або рашэнне аб пакіданні звароту без разгляду па сутнасці могуць быць абскарджаны ў вышэйстаячую арганізацыю.
Інфармацыя аб назве, месцы знаходжання і рэжыме работы вышэйстаячых арганізацый размяшчаецца на афіцыйным сайце ў рубрыцы "Адно акно".

Пакіданне зваротаў без разгляду па сутнасці

Пісьмовыя звароты могуць быць пакінуты без разгляду па сутнасці, калі звароты не адпавядаюць патрабаванням, што прад'яўляюцца да электронных зваротах.

Ананімныя звароты, гэта значыць звароты заяўнікаў, у якіх не адзначаны прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) або ініцыялы грамадзяніна ці адрас яго месца жыхарства (месца знаходжання) альбо найменне юрыдычнай асобы (поўнае або скарочанае) або яго месца знаходжання або названыя дадзеныя не адпавядаюць рэчаіснасці, не падлягаюць разгляду, калі яны не ўтрымліваюць звестак аб рыхтуемым, учыняемым або ўчыненым злачынстве.

Пры пакіданні звароту без разгляду па сутнасці, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных абзацам сёмым пункта 1 артыкула 15, артыкулам 23 Закона Рэспублікі Беларусь ад 15 ліпеня 2015 г. № 306-З "Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асобаў", заяўнік на працягу пяці рабочых дзён паведамляецца аб пакіданні звароту без разгляду па сутнасці з указаннем прычын прыняцця такога рашэння.

У выпадках, прадугледжаных абзацамі трэцім і чацвёртым пункта 1 артыкула 15 Закона Рэспублікі Беларусь ад 15 ліпеня 2015 № 306-З "Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асобаў", заяўнікам таксама тлумачыцца, у якую арганізацыю і ў якім парадку трэба звярнуцца для вырашэння пытанняў , выкладзеных у зваротах.


на русском языке

О наличии у заявителя прав на отзыв электронного обращения, на обжалование ответа на такое обращение или решение об оставлении его без рассмотрения по существу и о порядке реализации таких прав

Отзыв электронного обращения

Отзыв электронного обращения осуществляется путем подачи письменного заявления либо направления заявления в электронной форме тем же способом, которым было направлено электронное обращение.

Обжалование ответов на обращения

Ответ организации на обращение или решение об оставлении обращения без рассмотрения по существу могут быть обжалованы в вышестоящую организацию.
Информация о наименовании, месте нахождения и режиме работы вышестоящих организаций размещается на официально сайте в рубрике "Одно окно".

Оставление обращений без рассмотрения по существу

Письменные обращения могут быть оставлены без рассмотрения по существу, если обращения не соответствуют требованиям, предъявляемых к электронным обращениям.

Анонимные обращения, то есть обращения заявителей, в которых не указаны фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы гражданина или адрес его места жительства (места пребывания) либо наименование юридического лица (полное или сокращенное) или его место нахождения либо указанные данные не соответствуют действительности, не подлежат рассмотрению, если они не содержат сведений о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении.

При оставлении обращения без рассмотрения по существу, за исключением случаев, предусмотренных абзацем седьмым пункта 1 статьи 15, статьей 23 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 306-З "Об обращениях граждан и юридических лиц", заявитель в течение пяти рабочих дней уведомляется об оставлении обращения без рассмотрения по существу с указанием причин принятия такого решения.

В случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 1 статьи 15 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 306-З "Об обращениях граждан и юридических лиц", заявителям также разъясняется, в какую организацию и в каком порядке следует обратиться для решения вопросов, изложенных в обращениях.


на беларускай мове

Пра магчымасць размяшчэння на інтэрнэт-сайце дзяржаўнага органа і іншай дзяржаўнай арганізацыі адказаў на электронныя звароты аналагічнага зместу ад розных заяўнікаў, якія носяць масавы характар (больш за дзесяць зваротаў), без накіравання адказаў (апавяшчэнняў) заяўнікам

У выпадку, калі паступаючыя электронныя звароты аналагічнага зместу ад розных заяўнікаў носяць масавы характар (больш за дзесяць зваротаў), адказы на такія звароты па рашэнні кіраўніка дзяржаўнага органа або іншай дзяржаўнай арганізацыі альбо асобы, ўпаўнаважанай ім падпісваць ва ўстаноўленым парадку адказы на звароты, могуць размяшчацца на афіцыйным сайце дзяржаўнага органа або іншай дзяржаўнай арганізацыі ў глабальнай кампутарнай сеткі Інтэрнэт без накіравання адказаў (апавяшчэнняў) заяўнікам.


на русском языке

О возможности размещения на интернет-сайте государственного органа и иной государственной организации ответов на электронные обращения аналогичного содержания от разных заявителей, носящие массовый характер (более десяти обращений), без направления ответов (уведомлений) заявителям

В случае, если поступающие электронные обращения аналогичного содержания от разных заявителей носят массовый характер (более десяти обращений), ответы на такие обращения по решению руководителя государственного органа или иной государственной организации либо лица, уполномоченного им подписывать в установленном порядке ответы на обращения, могут размещаться на официальном сайте государственного органа или иной государственной организации в глобальной компьютерной сети Интернет без направления ответов (уведомлений) заявителям.  

 

 

 

 


 

 
ІНТЭРНЭТ, E-MAIL НАШ АДРАС І ТЭЛЕФОНЫ ПРАЕЗД ДА ШКОЛЫ РАСПРАЦОЎКА І ПАДТРЫМКА САЙТА
Веб-сайт
http://sch60.minsk.edu.by/

E-mail: sch60@minsk.edu.by
(для афіцыйнай карэспандэнцыі) E-mail: sch60rbminsk@tut.by
(пошта для ўсіх - зваротная сувязь)
аўтобус № 23, 57 да прыпынка "Школа"

карта праезда

 

(С) Сістэма кіравання сайтамі
"Веб-Перспектыва" ДЗЯРЖАЎНЫ РЭГІСТР ІНФАРМАЦЫЙНЫХ РЭСУРСАЎ
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 1141101564 ад 15 чэрвеня 2011 г.
Дызайн: Шумілаў І.М.
Яндекс.Метрика